Login
  Macedonia legal
socialization project
ENG / MAK / ALB / TUR

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Целта на програмата за Правна Социјализација на Република Македонија ( ППС - МК) е да го зајакне разбирањето и почитувањето на владеењето на правото од страна на младите и да ја намали појавата на малолетничкото престапништво и деликвенција. ППС – МК ја адресира оваа цел преку еден пристап кој гради кооперативно партнерство помеѓу младите, наставниците, полицијата и професионалците кои работат на полето на малолетничка правда во етнички мешаните средини со цел да се имплементира еден единствен процес кој во фокус ги има учениците во училиштата.

ППС – МК пилот програмата ќе опфати 300-360 ученици во три општини во Република Македонија и истата ќе вклучи 30 наставници и 12 полицајци кои во тимови ќе работат со младите во училиштата преку принципот на фокус кон учениците со цел да ги пренесат знаењата и вештините на теми поврзани со правото, правно процесуирање и кривично правните прашања на начин на кој ќе се изгради разбирање и поврзаност.

Посебната цел на проектот е да се постигне: (а) зголемен број на млади во Република Македонија (РМ) кои ќе имаат поголемо разбирање за нивните права и одговорности како граѓани; (б) да се изгради партнерство помеѓу Министерството за Образование и Наука и Министерството за Внатрешни Работи и другите релевантни институции кое ќе резултира со подготовка на нов курикулум за учениците во РМ со кој ќе се подигне нивната свест за реформите поврзани со владеење на правото ; (в) зголемен број на млади кои ќе демонстрираат позитивен став во однос на почитувањето на владеењето на правото и професионалците кои работат во секторот полиција и правда; и (г) подобрување на соработката помеѓу различните етнички групи во училиштата.
ПАРТНЕРИ ПРИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ:Министерство за Внатрешни Работи, Министерство за Наука и Образование, општините, основните училишта и полициските станици

ПИЛОТ ОПШТИНИ: Скопје, Куманово и Тетово

ПРОГРАМАТА Е ПОДДРЖАНА ОД: У.С. Стејт Департментот - Државното Биро за Меѓународни Наркотици и Одделението за Внатрешни Работи

ВРЕМЕТРАЕЊЕ : Септември 15, 2012 – Септември 30, 2013.

ПРОГРАМСКИ МЕНАЏМЕНТ И КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

ПХ Интернешнал ( Проект Хармони, инц) е американска непрофитна организација основана во 1985 година која работи на светско ниво и е насочена кон индивидуална и општинска работа со цел да се одговори на предизвиците со решенија кои потекнуваат од културното разбирање, инспирирано од чувството на заедничка одговорност, зајакнато со подобреното знаење на индивидуалците со практнични знаења и способности и оддржано преку отворена комуникација, размена и пријателство. ПХ Интернешнал гради силни светски заедници со зајакнување на граѓанското ангажирање, крос-културното учење и подобрени можности во современото дигитално време. ПХ има свои канцеларии во Македонија, Украина, Русија, Грузија и Ерменија како и дополнителни програми во Туција, Казахстан и Обединетото Кралство и спроведе Програма за Правна Социјализација во Грузија и Ерменија во последните 8 години.
ПХ Интернешнал е правно регистрирана во Република Македонија и има свое претставништво кое се наоѓа на адреса Даме Груев бр. 16, Палома Бјанка бр 16, Скопје, Македонија.

Програма за правна социјализација на Република Македонија


ППС – МК програмата ќе опфати до 300 ученици во три општини во Република Македонија и истата ќе вклучи 24 наставници и 12 полицајци кои во тимови ќе работат со младите во училиштата преку принципот на фокус кон учениците со цел да ги пренесат знаењата и вештините на теми поврзани со правото, правно процесуирање и кривично правните прашања на начин на кој ќе се изгради разбирање и поврзаност. 

Посебната цел на проектот е да се постигне: (а) зголемен број на млади во Република Македонија (РМ) кои ќе имаат поголемо разбирање за нивните права и одговорности како граѓани; (б) да се изгради партнерство помеѓу Министерството за образование и наука и Министерството за внатрешни работи , Државен совет за превенција на малолетничко претстапништво  другите релевантни институции кое ќе резултира со продолжување на курикулум за учениците во РМ со кој ќе се подигне нивната свест за реформите поврзани со владеење на правото ;  (в) зголемен број на млади кои ќе демонстрираат позитивен став во однос на почитувањето на владеењето на правото и професионалците кои работат во секторот полиција и правда; и  (г) подобрување на соработката помеѓу различните етнички групи во училиштата.

ПАРТНЕРИ ПРИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ: Министерство за внатрешни работи, Министерство за наука и образование, општините, основните училишта и полициските станици 

ОПШТИНИ: Скопје, Штип и Гостивар

ПРОГРАМАТА Е ПОДДРЖАНА ОД: У.С. Стејт Департментот - Државното биро за меѓународни наркотици и одделението за внатрешни работи

ВРЕМЕТРАЕЊЕ : Јануари 2014 – Јуни 2014

ПРОГРАМСКИ МЕНАЏМЕНТ И КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
ПХ Интернешнал ( Проект Хармони, инц) е американска непрофитна организација основана во 1985 година која работи на светско ниво и е насочена кон индивидуална и општинска работа со цел да се одговори на предизвиците со решенија кои потекнуваат од културното разбирање, инспирирано од чувството на заедничка


ph-int logo

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Целта на програмата за Правна Социјализација на Република Македонија ( ППС - МК) е да го зајакне разбирањето и почитувањето на владеењето на правото од страна на младите и да ја намали појавата на малолетничкото престапништво и деликвенција. ППС – МК ја адресира оваа цел преку еден пристап кој гради кооперативно партнерство помеѓу младите, наставниците, полицијата и професионалците кои работат на полето на малолетничка правда во етнички мешаните средини со цел да се имплементира еден единствен процес кој во фокус ги има учениците во училиштата.

ППС – МК пилот програмата ќе опфати 300-360 ученици во три општини во Република Македонија и истата ќе вклучи 30 наставници и 12 полицајци кои во тимови ќе работат со младите во училиштата преку принципот на фокус кон учениците со цел да ги пренесат знаењата и вештините на теми поврзани со правото, правно процесуирање и кривично правните прашања на начин на кој ќе се изгради разбирање и поврзаност.

Посебната цел на проектот е да се постигне: (а) зголемен број на млади во Република Македонија (РМ) кои ќе имаат поголемо разбирање за нивните права и одговорности како граѓани; (б) да се изгради партнерство помеѓу Министерството за Образование и Наука и Министерството за Внатрешни Работи и другите релевантни институции кое ќе резултира со подготовка на нов курикулум за учениците во РМ со кој ќе се подигне нивната свест за реформите поврзани со владеење на правото ; (в) зголемен број на млади кои ќе демонстрираат позитивен став во однос на почитувањето на владеењето на правото и професионалците кои работат во секторот полиција и правда; и (г) подобрување на соработката помеѓу различните етнички групи во училиштата.
Merita Maksuti, Program Director
Phone: +389 2 3105 432
Mobile: +389 70 337381
E-mail: merita.maksuti@ph-int.org
Biljana Nastovska, Program Specialist
Phone: +389 2 3105 432
Mobile: +389 70 400 422
E-mail: biljana.nastovska@ph-int.org