Login
ENG / BOS / HRV / SRB

PH International (PH) dobio je grant sredstva od Vlade SAD-a (Odjel za međunarodne narkotike i sprovođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs -INL )  za podršku Programu socijalizacije s pravom i prevenciji maloljetničke delikvencije u Bosni i Hercegovini (PSP BiH). Aktivnosti u sklopu PSP-a uključuju obuku za nastavno i policijsko osoblje, testiranje kurikuluma socijalizacije sa pravom, te vannastavne aktivnosti (klubovi mladih i ljetni kampovi) koje se bave pitanjima korištenja društvenih mreža u kontekstu promocije vladavine prava u digitalnom dobu.

 

JAVNI POZIV

za sudjelovanje u takmičenju  za izbor osam (8)  najboljih radova  

NAZIV TAKMIČENJA:  

DIGITALNI, ODGOVORNI, SIGURNI

SVRHA TAKMIČENJA :

Kako se ovaj javni poziv dešava u okviru vannnastavnih aktivnosti koje se bave pitanjima korištenja društvenih mreža u kontekstu promocije vladavine prava u digitalnom dobu, svrha takmičenja  je da učenici škola koje imaju pravo učešća u takmičenju, primjene znanje i vještine koje su stekli tokom trodnevnog  treninga u okviru ljetnog kampa  i da kroz uključivanje drugova i drugarica u pripremi rada za učešće u takmičenju prenesu znanje uz mentorstvo nastavnika/pedagoga.  Kroz učešće u pripremi radova za takmičenje učenici bi trebali poboljšati vještine:

 • Liderstva u podsticanju mladih za većim interesovanjem o vladavini prava, socijalizacije sa pravom i prevencije  maloljetničke delinkvencije
 • Promovisanja pozitivnih uzora i modela ponašanja
 • Baratanja internet alatima i društvenim medijima

 

PRAVO UČEŠĆA U TAKMIČENJU :

Osnovne škole odabrane za učešće u pilot inicijativi Programa socijalizacija s pravom:

Hercegovačko – neretvanski kanton : IV Osnovna škola - Mostar, OŠ Ivana Gundulića - Mostar, OŠ Vladimir Pavlović -Čapljina, Druga Osnovna škola -Konjic, OŠ Suljo Ćilić -Jablanica, OŠ Crnići -Crnići,  Prva osnovna škola – Stolac, OŠ Fra Didaka Buntića -Čitluk

Zeničko –dobojski kanton : OŠ Mak Dizdar- Zenica, OŠ Ćamil Sijerčić- Nemila, OŠ Vareš –Vareš , OŠ Huso Hodžić -Tešanj, OŠ Kulin Ban- Visoko, OŠ Hamdija Kreševljaković- Kakanj, OŠ Fra Ivan Frano Jukić -Usora, OŠ Novi Šeher- Maglaj

 

ZA OSTVARIVANJE PRAVA UČEŠĆA U TAKMIČENJU ŠKOLE TREBAJU PRIBAVITI SVE POTREBNE SAGLASNOSTI ZA OBJAVLJIVANJE RADOVA NA INTERNETU !


TEME ZA OBRADU RADOVA:

Teme za obradu radova  su istovremeno i nazivi modula u priručnicima socijalizacija s pravom:  

 • Prava i obaveze djece i mladih
 • Maloljetnička pravda
 • Institucije i ustanove u zaštiti djece i mladih i njihova prava
 • Ovisnosti
 • Kultura ponašanja
 • Nasilje i zanemarivanje

Format radova: Radovi se pripremaju i predaju u elektronskom formatu koristeći internet alate predstavljene na treningu  ( blog, strip, ili video).  

 

KRITERIJI ZA IZBOR OSAM (8) NAJBOLJIH RADOVA :

 • Broj učenika uključenih u pripremi rada (10 učenika nosi 1 bod, 10-15 učenika 3 boda, 15 učenika 5 bodova)  
 • Relevantnost prijedloga s obzirom na zadate teme (u zavisnosti od ocijenjenje relevantnosti dodijeljuje se od 1 do 3 boda)
 • Uticaj odnosno jasna poruka mladima za liderstvo u  akcijama ka pozitivnim društvenim promjenama (1 do 5 boda)
 • Narativni scenario dostavljen uz završni rad – vidjeti prijavni obrazac  (3 boda) 

 

NAČIN DOSTAVLJANJA RADOVA :

Radove slati uz popunjeni obrazac prijave dostupan na web stranici na  www.ph-int.org/blsp  

Prijedloge mogu prijaviti samo ovlašteni uposlenici navedenih škola.

Iz svakog kantona će biti odabrana po četiri rada sa najvećim brojem bodova i biti će nagrađene multimedijalnom nagradom.

Izbor škola će vrštiti komisija sastavljena od strane PH International-a. 

Rok za dostavljanje radova je  utorak, 31.10.2017. a rezultati će biti objavljeni 27.11.2017.godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem emaila beti.colak@ph.int.org ili na broj telefona 062 934 369

 

 


   
Nedžada Faginović, Country Director

E-mail: nedzada.faginovic@ph-int.org
  Beti Čolak, Program Coordinator

E-mail: beti.colak@ph-int.org